Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit 06.12.2014suomen_liput

Sotilasarvoon: MAJURI
Telanne Kai Markus Tampere
Westerlund Jukka Seppo Orivesi

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Eklund Jukka Henri Tampere
Hinkkanen Mikko Ilari Tampere
Kaatiala Matti-Pekka Juhani Tampere
Kallan Lassi Aleksi Tampere
Kulmala Harri Ilmari Tampere
Laurila Pasi Henri Erik Tampere
Melin Harri Juhani Tampere
Merikoski Visa Pekka Tampere
Murtomäki Petri Aapo Tuomas Tampere
Puhakka Pauli Juhani Tampere
Rauhala Antti Heikki Tampere
Ruostetsaari Ilkka Erkki Tampere
Viitanen Risto Antero Valkeakoski
Virtanen Pasi Petteri Pirkkala
Vuorinen Riku Ville Lempäälä
Välimaa Markku Ismo Juhani Kangasala
Wälikangas Juha Antinpoika Lempäälä

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Aaltonen Jouni Juhani Tampere
Helke Lauri Tapio Ilmari Tampere
Honkaniemi Marko Lari Antero Nokia
Högmander Juha Sakari Tampere
Kankaanpää Mari Johanna Kangasala
Koskinen Harri Pekka Tampere
Kursi Jukka Tapani Tampere
Kuusisto Lassi Antero Orivesi
Laalahti Antti Johannes Tampere
Lehmusvirta Ari Juhani Tampere
Lindholm Henri Kristian Lempäälä
Liski Kari Juhani Tampere
Lundén Esko Juhani Ruovesi
Nahkola Mikko Esaias Tampere
Niemelä Ville Petteri Lempäälä
Niemi Mika Petteri Orivesi
Palovaara Pekka Tapani Tampere
Ristilä Juho Harri Ilmari Tampere
Salonen Petri Juhani Tampere
Sirola Jukka Antero Tampere
Suvanto Jaakko Jalmari Hyvinkää
Toots Markku Viljami Tampere
Topi Kimmo Tapio Tampere
Turunen Mikko Juhana Seponpoika Tampere
Vanninen Mika Matti Ylöjärvi
Kivikoski Ville Matti Tampere

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Sand Juhani Antero Tampere

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Alhava Otto Antti Kangasala
Aumala Miika Topias Tampere
Autio Tiina Irmeli Tampere
Erkkilä Lari-Pekka Sastamala
Haavikko Lauri Markus Tampere
Haavisto Jani Sakari Sastamala
Hietala Ilpo Antero Tampere
Honkanen Jouni Antero Tampere
Iivonen Antti Juhani Tampere
Ikola Matti Juhani Lempäälä
Järvelä Arto Aukusti Tampere
Kekäläinen Otto Ontrei Tampere
Keskinen Ville Petteri Kangasala
Koivusilta Karri Anton Lempäälä
Koskela Saara Aleksandra Sastamala
Koski Jan Joonas Olavi Tampere
Koskinen Samuli Petteri Tampere
Kreivi Eetu Aleksi Tampere
Kujala Juho Henri Tampere
Kurenniemi Kaisa Terttu Tampere
Kurki Juha Antero Tampere
Laanniemi Mikko Markus Tapani Ulkomaat
Lahtinen Tero Tapani Tampere
Lehtinen Olli Johannes Tampere
Lindroos Pasi Juhani Antero Tampere
Majuri Kari Antero Ylöjärvi
Meriläinen Jouko Tapio Sotkamo
Nikitin Jouko Henry Mikael Sastamala
Nurmi Timo Tapani Valkeakoski
Paukkeri Rauno Kalevi Tampere
Piipponen Olli Tapani Tampere
Raitala Asko Olavi Tampere
Rantatupa Nuutti Aukusti Ylöjärvi
Rautiainen Mika Juhani Tampere
Salonen Mikko Kalevi Akaa
Seppälä Markus Tapio Tampere
Seppälä Ville Juha Tapio Tampere
Siljamäki Juha Tapio Tampere
Sonkamuotka Ville Markus Urjala
Sundberg Iiro Erik Alfred Tampere
Suuripää Matti Oskari Pirkkala
Taipalmaa Jussi Mikael Tampere
Talvio Juha Kasper Sastamala
Tikkala Mikko Pertti Matias Tampere
Tupamäki Jukka Antero Tampere
Ukkonen Jari-Pekka Nokia
Urkko Juho Tuomas Kangasala
Vatanen Jani Matti Juhani Tampere
Vitikainen Pekka Juhani Ikaalinen
Vitikainen Simo Petteri Kangasala
Jämsén Matti Heimo Johannes Ylöjärvi

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Kontula Timo Artturi Tampere

Sotilasarvoon: VÄNRIKKI
Heikkilä Harri Kalevi Pirkkala
Nieminen Jani Petteri Sipoo
Nieminen Mikko Johannes Tampere
Pirhonen Pekka Kauko Tapani Tampere

 

Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2014

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Kilpinen Jussi Tuomas Kangasala

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Hyytinen Jouni Ilmari Juupajoki
Höylänen Sami Johannes Juupajoki
Jylhä Jaakko Ilmari
Kalenius Ilkka Tapio Nokia
Roivainen Paul Mika Kalevi Tampere
Tulonen Marjut Annikki Tampere
Tähtinen Kari Olavi Orivesi

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Ahoranta Jani Petteri Pirkkala
Arpiainen Juhani Antero Tampere
Haanpää Jukka Matti Tampere
Hilska Jouni Kaarlo Sastamala
Kaatiala Ilkka Antero Tampere
Mänty Otto Marko Lempäälä
Perttu Jari Pekka Tampere
Salonen Jari Markus Valkeakoski
Tammilehto Onnimanni Robert Lempäälä
Törmä Taisto Ensio Parkano

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aitkoski Toni Sebastian Tampere
Aronen Teemu Johannes Kangasala
Brander Jori Tapio Tampere
Haapaniemi Markku Juhani Tampere
Haaparanta Mika Juhani Tampere
Hakala Matias Samuli Ylöjärvi
Hallikas Timo Aleksi Tampere
Kiho Esko Juhani Tampere
Konttinen Arttu Saulus Sakari Ylöjärvi
Kukkaro Juuso Emil Tampere
Kökkö Esa-Ville Sakari Nokia
Lassila Antti Juhani Tampere
Lehto Markus Antero Tampere
Mattila Hanna Kristiina Ulkomaat
Myyrä Teemu Petteri Valkeakoski
Mäki Juha Kari Lempäälä
Ojennus Jonne Keijo Kristian Tampere
Pienimäki Joonas Mikael Tampere
Poikkimäki Janne Kalevi Akaa
Poussa Antti Juhani Parkano
Raitanen Aki Juhani Pirkkala
Rantala Hannu Henrikki Tampere
Seppälä Lassi Antti Tampere
Sillanpää Aki Tapio Urjala
Sirkka Jussi-Pekka Hämeenkyrö
Stén Jaakko Ensio Tampere
Suomela Ville Pekka Pirkkala
Tikkanen Kalle Tuomas Tampere
Tikkinen Jani Marko Olavi Ylöjärvi
Tuovinen Veli Heikki Tampere
Uhtakari Pasi Ensio Sastamala
Vainikainen Janne Tapio Ruovesi

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Aimolahti Jukka Aleksi Akaa
Alamäki Juuso Olli Mikael Tampere
Haapala Antti-Jussi Tampere
Haapasaari Ari Jaakko Mikael Tampere
Hiltunen Joni Sebastian Nokia
Hirvonen Matti Jaakko Kalervo Tampere
Hyvönen Pirkka Jouni Juhani Pirkkala
Joela Jarkko Tapani Akaa
Jokinen Juha Eemeli Tampere
Jokinen Seppo Ilmari Lempäälä
Järvinen Antti Eemeli Akaa
Järvinen Jani Pekka Tampere
Karjalainen Erkka Rasmus Tampere
Ketola Heli Annika Sastamala
Kimmo Pekka Ilmari Tampere
Kivioja Ari Uolevi Kangasala
Kivisalo Juha Pekka Nokia
Kortesaari Janne Johannes Pirkkala
Kulmala Samuli Tapio Hämeenkyrö
Kunnas Jani Olavi Valkeakoski
Kärki Pirkka Pellervo Tampere
Kärkölä Veli-Pekka Parkano
Laaksonen Marjo Kaarina Tampere
Lahdenperä Jarno Tapani Tampere
Laiho Petri Johannes Pirkkala
Laine Petri Juhani Tampere
Landkammer Jan-Henrik Tampere
Laukkanen Topias Pälkäne
Lehto Riku Valtteri Tampere
Leppänen Veli-Matti Valkeakoski
Lindell Lassi Juhani Tampere
Majanmaa Harri Yrjö Arvid Tampere
Markkanen Harri Teodor Virrat
Moisio Olli-Pekka Sakari Tampere
Mustonen Sami Mikael Tampere
Mäki-Ketelä Juha Matti Ylöjärvi
Mäkinen Jukka Kalevi Tampere
Mäntysaari Henri Mikael Tampere
Nieminen Jari Petri Tampere
Nikkilä Vesa Sakari Tampere
Patjas Veli-Matti Tampere
Ritakallio Olli Samuli Tampere
Savolainen Mikko Sakari Tampere
Sievänen Ari-Pekka Tampere
Stenvik Timo Antero Nokia
Suominen Olli Juhani Tampere
Tikkakoski Mika Yrjö Päiviö Tampere
Tulokas Jukka Tapani Kangasala
Unkuri Jukka Kalevi Tampere
Veckman Jan Petteri Pälkäne
Viertola Timo Juhani Virrat
Viitasaari Jukka Heikki Tampere
Virtanen Jukka Eero Tapani Pirkkala
Vuorio Joonas Matti Parkano
Ylinikkilä Vesa Juhani Tampere
Luodes Miro Johan Anders Tampere
Nyrönen Jouni Ville Valtteri Tampere
Palo Mikael Jaakko Tampere

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Jeffery Henrik Mikael Tampere
Kahari Mika Henrik Ylöjärvi
Karelahti Janne Valtteri Tampere
Katajamäki Jussi Tapani Mänttä-Vilppula
Keränen Jarkko Sulevi Nokia
Korhonen Vesa Tapani Hämeenkyrö
Kurri Jyri Urho Tampere
Lasanen Rauno Antti Tapio Pirkkala
Lehtonen Jari Kalervo Tampere
Marin Jarno Marko Petteri Tampere
Metsähonkala Juha Tapani Hämeenkyrö
Mynttinen Arto Kalevi Nokia
Niemelä Sami Lauri Kullervo Kangasala
Piispa Jukka Samuel Akaa
Saarela Jukka Markus Tampere
Saastamoinen Kai-Markus Tapio Tampere
Taimi Marko Olavi Kangasala
Tamski Mikko Juhani Valkeakoski
Urama Marko Tapani Lohja
Vihervaara Heikki Olavi Tampere
Ärling Henri Pekka Valkeakoski
Karjala Juho Tuomas Tampere
Klemola Kimmo Antero Lahti
Kämäräinen Antti Jaakko Juhani Tampere
Luukkanen Juha Tapani Sastamala

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Hietaniemi Matti Kristian Ylöjärvi
Holstila Olli Juhani Nokia
Huntus Sami Henrik Pirkkala
Hyppönen Juha Antero Valkeakoski
Hämäläinen Antti Valtteri Valkeakoski
Kivipensas Kari Johannes Kangasala
Laukkanen Sami Kalle Antero Akaa
Loponen Veikko Ilmari Tampere
Mäkinen Timo Marko Pirkkala
Perä Teppo Antti Lempäälä
Pitkänen Jani Kristian Tampere
Rappu Juha Mikael Tampere
Rekola Teemu Tapani Tampere
Syrjälä Timo Johannes Hämeenkyrö
Tuomela Matti Sakari Lempäälä
Uurtamo Markus Antero Tampere
Venho Jaani Johannes Lempäälä