Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit 04.06.2015

Sotilasarvoon: EVERSTILUUTNANTTI
Tilli Ilkka Tapio Tampere

Sotilasarvoon: MAJURI
Puputti Jarmo Kalervo Nokia

Sotilasarvoon: KOMENTAJAKAPTEENI
Honkalahti Pasi Antero Vesilahti
Leimu Antti Matinpoika Ylöjärvi

Sotilasarvoon: INSINÖÖRIMAJURI
Oikari Jukka Eero Antero Tampere

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Aho Juha Kalevi Lempäälä
Heinälä Arttu Matias Lempäälä
Huhtala Tapani Kullervo Ylöjärvi
Hukki Petri Juhani Ikaalinen
Iltanen Jaakko Sakari Valkeakoski
Jokinen Hannu Mikael Nokia
Kytö Janne Tapani Nokia
Launis Klaus Teemu Sakari Tampere
Miettunen Pertti Olavi Tampere
Ratas Mika Ilmari Orivesi
Reunamäki Mikko Sakari Tampere
Rinta-Opas Petri Jaakko Kangasala
Silvonen Teemu Veli Viljami Tampere
Suoniemi Juhana Pekka Tampere
Uusitalo Jaakko Johannes Tampere
Virtanen Aki Kalevi
Virtanen Seppo Johannes Valkeakoski
Virtanen Ville-Veikko Tampere
Ärrälä Antti Kalervo Orivesi

Sotilasarvoon: KAPTEENILUUTNANTTI
Tuomola Heikki Kalevi Tampere

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Alho Mikko Hannes Antero Ylöjärvi
Anttila Tero Sakari Tampere
Eskola Esko Yrjänä Akaa
Haataja Juhani Santero Tampere
Hirvikallio Petri Juhani Tampere
Korhonen Jussi Taneli Tampere
Kuurne Vesa Antero Vesilahti
Kylmälä Mikko Juhani Kangasala
Kämäräinen Markku Sakari Tampere
Leppälahti Teppo Aleksi Pälkäne
Lännenpää Matti Wäinö Kangasala
Mäkinen Petri Mikael Tampere
Paunu Jarmo Juhani Tampere
Peltonen Kimmo Tapani Valkeakoski
Pihlava Pekka Heikki Juhani Ylöjärvi
Prusila Kimmo-Tapani Nokia
Rainio Ilari Heikki Ylöjärvi
Riponiemi Jari Verner Kangasala
Tiusanen Mika Eero Antero Tampere
Turkkinen Timo Johannes Tampere

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Haakana Markku Johannes Herman Valkeakoski
Hakala Tapio Johannes Lempäälä
Hautamäki Mikko Ilmari Ylöjärvi
Hokkanen Anna-Reetta Johanna Virrat
Hämäläinen Jani Petteri Pirkkala
Härkönen Antti Juhana Kangasala
Julku Antti Rudolf Tampere
Kaplas Jouni Aleksi Tampere
Koljonen Kalle Kari Valkeakoski
Kontio Ville Samuli Akaa
Koskinen Kimmo Kalevi Tampere
Kvick Henry Oskari Johannes Nokia
Ladau Eero Johannes Reinhold Ylöjärvi
Lampinen Panu Mikael Tampere
Melkko Ville Anton Tampere
Mäkelä Markku Joonas Ylöjärvi
Pekkala Antti Juhani Ylöjärvi
Peurala Jukka Petteri Nokia
Puustinen Jari Kalevi Nokia
Raitanen Ismo Kalevi Tampere
Reuhkala Anssi Johannes Tampere
Rintanen Jussi Kustaa Tampere
Saarenpää Pasi Erik Ylöjärvi
Savinainen Tuomas Antero Tampere
Silvennoinen Tuomas Pekka Tampere
Sinisalo Jussi Kalevi Tampere
Tsokkinen Mikko Ilari Tampere
Uusi-Seppä Janne Antti Kalervo Tampere
Väätäinen Mikko Tapani Lempäälä
Wanamo Jan Roger Gustav Tampere

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 04.06.2015

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Luiro Seppo Juhani Tampere
Pirttilahti Arto Väinö Uolevi Mänttä-Vilppula

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Lipponen Timo Johannes Kangasala

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Järvensivu Olli-Pekka Ylöjärvi
Jääskeläinen Juha Petri Sastamala
Koskenmäki Tomi Tapani Tampere
Kulmala Kimmo Aaro Olavi Nokia
Lehtovirta Ville Antti Juhani Hämeenkyrö
Marttila Juha-Pekka Hämeenkyrö
Muuttoranta Tuomo Tapani Ylöjärvi
Raina Jouni Tapani Ylöjärvi
Sokura Rasmus Veikko Peter Tampere
Vesala Ari Sakari Orivesi
Ylinen Ari Juhani Nokia

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aalto Timo Tapani Nokia
Amper Nils-Robert Alexander Tampere
Harju Tuomas Juhani Espoo
Harjula Jukka Matias Vesilahti
Heinonen Juha Tapio Tampere
Heiskanen Henri Johan Kristian Tampere
Helin Vesa Maurits Akaa
Holopainen Tero Tapani Tampere
Huttunen Samuli Nokia
Ihalainen Esa Pekka Olavi Tampere
Jalokinos Ari Rainer Tampere
Jokinen Esa Antero Sastamala
Järvenpää Esko Tuomas Tampere
Kallio Eero Antero Tampere
Kilpi Janne Petteri Tampere
Kiri Paul Markus Juhani Urjala
Koivisto Panu Heikki Antero Tampere
Koskela Ari Tapani Tampere
Köntti Harri Pekka Kangasala
Lehtimäki Juho Ilmari Tampere
Leponiemi Marko Johannes Tampere
Leppänen Jyri Hannu Mikael Tampere
Molkkari Matti Edvard Tampere
Mäkelä Jari Antero Valkeakoski
Määttä Tuomas Artturi Lempäälä
Naskali Risto-Matti Jalmari Vesilahti
Pellinen Ahti Erik Tampere
Pimiä Jari Tapio Tampere
Rajapolvi Kimmo Olavi Tampere
Saha Heikki Kalervo Tampere
Salminen Tero Mikael Kangasala
Salovaara Harri Markku Tapio Kangasala
Selin Kalle Juhani Tampere
Siirilä Jukka Tapani Lempäälä
Sorri Kari Tapani Punkalaidun
Stenberg Reino Tapani Mänttä-Vilppula
Syrjänen Mikko Olavi Mikael Tampere
Toivonen Sauli Henrikki Tampere
Uurainen Mika Tapani Valkeakoski
Vuorinen Antti Johannes Tampere
Vähä-Krekula Tapio Arvid Tampere

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ahola Jussi Janne Krister Tampere
Halme Kimmo Kalervo Tampere
Ilomäki Janne Vesa Kalervo Tampere
Kalliokoski Aleksi Arinpoika Tampere
Kettula Ville Matti Akaa
Koivisto Kari Jaakko Tampere
Koivumäki Ville-Petteri Pirkkala
Kokkinen Ville Petteri Nokia
Laaksonen Sami Antero Tampere
Lahti Antti Ilmari Tampere
Luoko Jan Eero Henrik Vesilahti
Malmi Jussi Kimmo Petteri Tampere
Merviö Jukka-Pekka Tampere
Miettinen Lasse Henrik Nokia
Möttö Teemu Tapani Ylöjärvi
Naski Jussi Antti Taneli Tampere
Näkki Jari Pekka Tampere
Paavilainen Janne Tuomas Tampere
Pasanen Anssi Ville Johannes Tampere
Penttilä Kimmo Henrik Viljami Sastamala
Rantanen Kari Paavo Tapani Tampere
Rouhiainen Ilkka Matti Kalevi Tampere
Runsas Jari-Pekka Tampere
Räty Mika Ari Juhani Tampere
Saviahde Marko Juhani Vesilahti
Shamlou-Juhola Nasim Tampere
Silekoski Tapani Kristian Ylöjärvi
Strömberg Heikki Niko Torsten Mänttä-Vilppula
Suomi Sami Olavi Tampere
Säynäjäkangas Santtu Tapani Ikaalinen
Taupila Topi Oskari Tampere
Uotila Tapio Antero Nokia
Ursinus Leo Antero Tampere
Vainio Ville-Joonas Samuli Orivesi
Varho Henri Mikael Tampere
Vierimaa Sami Ilmari Akaa
Viitanen Marko Valtteri Tampere
Vuolle Janne Johannes Tampere
Yli-Peltomaa Ari Jukka Ylöjärvi
Yläjärvi Keijo Kimmo Olavi Virrat
Äijö Tomi Mikael Tampere
Salo Juha Pekka Urjala

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ahonen Teppo Juhani Tampere
Alajakku Arto Mikko Tapani Kangasala
Antila Markus Tapio Tampere
Kaaja Antti-Aleksi Ylöjärvi
Kivilahti Veli Petteri Tampere
Korhonen Teemu Osmo Elmeri Tampere
Kukkonen Ossi-Elmeri Ylöjärvi
Kuusisto Harri Juhani Ylöjärvi
Lakkala Santtu Ilmari Kangasala
Lindroos Matti Valtteri Pirkkala
Luuri Eero Olavi Orivesi
Mäntynen Pertti Kalevi Akaa
Paju Antti-Pekka Tampere
Puronniemi Jussi Veikka Mattis Tampere
Raunioniemi Riku Antero Virrat
Syvänen Joel Ilmari Tampere
Tulonen Juha Kalevi Tampere
Turpeinen Tommi Petteri Tampere
Uusi-Salava Aarni Ilari Lempäälä
Valoma Valtteri Sakari Tampere

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ahonen Tim Atro Jonathan Tampere
Hermo Esa Olavi Tampere
Huittinen Juho Matti Tampere
Hukka Jari Erkki Juhani Kangasala
Hyvönen Pekka Aarno Oskari Tampere
Härkälä Juho Aarne Taneli Tampere
Järvi Jussi Mikael Lempäälä
Kaihlanen Jaakko Antero Tampere
Kallioniemi Petri Tapani Virrat
Lehtovaara Pasi Tapio Virrat
Nummi Juhani Arvo Henrik Tampere
Puustinen Tero Sakari Tampere
Sahrman Tatu Tapio Juhani Tampere
Tiainen Timo Jarkko Juhani Tampere
Tuomisto Henry Väinö Oskari Sastamala
Vanhanen Mika Juhani Pirkkala
Vilen Janne Mikael Pirkkala

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Kärkimaa Milja Sinttu Selina Tampere

Parhaimmat onnittelut kaikille ylennetyille.